این یک متن نمونه است. این مقدار پیشفرض و برابر است با medium

این یک متن نمونه است. (x-small)

این یک متن نمونه است. (xx-large)

این یک متن نمونه است. (em)

این یک متن نمونه است. (rem)

این یک متن نمونه است. (درصد)